٧ ابان برابر با ٢٩ اكتبر

روز جهانی سکته مغزی

٧ ابان برابر با ٢٩ اكتبر روزجهاني سكته مغزي است هدف از اعلام روز جهاني براي يك بيماري نشان از اهميتي است كه جامعه جهاني براي ان بيماري قايل شده است

مشاهدۀ همۀ اخبار

آخرین اخبار